Dictionar de Mediu

Dictionar cu termeni si expresii folosite de catre specialistii de mediu

Zonă umedă

Întindere de bălţi, mlaştini, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderea de apă marină a cărei adâncime la reflux nu depăşeşte 6 m

Zonă critică

Zonă pe teritoriul căreia se înregistrează depășiri sistematice ale indicatorilor de calitate a mediului, față de normele standardizate, producându-se deteriorări grave ale stării mediului cu consecințe asupra sănătății oamenilor, economiei și capitalului natural al țării

Vegetație

Totalitatea plantelor dintr-o regiune, zonă, țară etc., distribuite și asociate după anumite condiții naturale

Uleiuri uzate

Toate uleiurile minerale sau sintetice, industriale sau de lubrifiere care au devenit improprii pentru utilizarea prevăzută inițial, cum ar fi uleiurile de la motoarele cu ardere și uleiurile de la cutia de viteze, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine și uleiurile hidraulice

Trasabilitate

Caracteristica unui sistem de asigurare a calității de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deșeu prin identificări înregistrate

Sustenabilitate

Calitate a unei activități antropice de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor următoare

Substante chimice periculoase

Orice substanță sau produs care, chiar folosite in cantități, concentrații sau condiții care nu sunt desemnate ca periculoase, prezintă risc semnificativ pentru om, mediu sau bunuri materiale și care pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corozive, iritante, radioactive

Sistem de management de mediu

Sistemul de management de mediu reprezintă instrumentul de lucru ce permite unei organizaţii să atingă şi să controleze în mod sistematic nivelul performanţei pe care şi l-a fixat

Smog

Ceață deasă, amestecată cu fum, care se formează în regiunile puternic industrializate cu efecte dăunătoare asupra populației

SIM (sistem integrat de mediu)

Bază de date unică și unitară gestionată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), utilizată de către operatorii economici pentru depunerea online a cererilor actelor de reglementare și transmiterea raportărilor, monitorizarea în timp real de către autoritățile competente a indicatorilor de mediu și gestionarea la nivel național a ariilor naturale protejate

Schimbări climatice

Proces complex de modificare pe termen lung a elementelor climatice (temperatură, precipitaţii, creşterea frecvenţei şi intensităţii unor fenomene meteo extreme etc.) datorat cu prioritate emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din activităţi antropice, care au determinat dezechilibre în atmosferă şi au favorizat declanşarea efectului de seră

Reutilizare

Se referă la utilizarea după o prelucrare prealabilă a produselor care nu au devenit deșeuri și pot fi folosite din nou în același scop pentru care au fost create

Rezervație naturală

Teritoriu în limitele căruia sunt ocrotite prin lege anumite elemente de mare interes științific sau cultural (floră, faună, formații geologice etc.); exemple: Delta Dunării, Parcul Național Retezat

Resurse regenerabile

Resursele din patrimoniul natural care au capacitatea de a se reproduse sau de a se reînnoi (apă, aer, sol, floră, fauna sălbatică, inclusiv cele inepuizabile – energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor)

Resurse non regenerabile

Resurse ale patrimoniului natural a căror utilizare e limitată în timp din cauza imposibilităţii de a se reproduce (ex. resurse minerale)

Resurse naturale

Totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană

Responsabil de mediu

Persoana desemnată de către operatorii economici care desfășoară activități cu impact asupra mediului, pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor privind respectarea cerințelor legislative existente in domeniul protecției mediului

Reciclarea deșeurilor de ambalaje

Operațiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor de ambalaje pentru a fi folosite în scopul iniţial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organică, dar exclude recuperarea de energie

Raportare către Agenția pentru Protecția Mediului (APM)

Raportarea tututor obligațiilor stabilite conform actelor de reglemenatre sau legislației specifice în domeniul protecției mediului

Purificarea apei

Operația de curățire a apei, de îndepărtare a substanțelor străine și nocive organismului

Protecția mediului

Ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare

Protecția atmosferei

Ansamblul măsurilor luate de societatea umană în vederea limitării, reducerii și prevenirii poluării atmosferice

Programul ”Rabla”

Program guvernamental, susținut din fonduri alocate de Ministerul Mediului prin care se dorește înnoirea Parcului auto național și înlocuirea autoturismelor cu vechime mai mare de 10 ani de la data fabricării cu unele noi pentru a diminua poluarea aerului și a emisiei de gaze de eșapament

Poluare

Introducerea de către om în mediu, direct sau indirect, a unor substanțe sau energii care pot aduce prejudicii sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime

Poluant

Orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale

Politică de mediu

Intentiile globale și direcția unei organizații referitoare la performanțele sale de mediu exprimată oficial de managementul la cel mai înalt nivel. Furnizează cadrul pentru acțiune și pentru stabilirea obiectivelor de mediu și a țintelor de mediu

Parc național

Suprafață întinsă de teren, păzită și îngrijită, în care exploatările silvice, miniere, vânătorești etc. sunt interzise pentru a se păstra natura neschimbată

Parc natural

Suprafață de teren în care se urmărește menținerea peisajului natural existent și a utilizărilor actuale a terenurilor, cu posibilități de restrângere a acestor folosințe în viitor

OTR (organism de transfer de responsabilitate)

Operatori economici autorizați în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor in numele operatorilor economici care pun pe piață ambalaje, anvelope, echipamente electrice si electronice, baterii/acumulatori

Ocrotirea naturii

Acțiune organizată de stat în scopul utilizării raționale, al conservării și al reproducerii resurselor naturale

Obiectiv de reciclare ambalaje

Cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;

Neoecologie

Disciplină care studiază ecosistemele recente

Natura 2000

Rețea europeană de zone naturale protejate creată în anul 1992 din necesitatea de a proteja natura și de a menține pe termen lung resursele naturale necesare dezvoltării socio-economice

Monitorizarea mediului

Supravegherea, prognozarea, avertizarea și intervenția în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, în scopul cunoșterii stării de calitate și a semnificației ecologice a acestora, a evoluției și implicațiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsurile care se impun

Mediu/mediul înconjurător

Are un rol foarte important în procesul evoluției ființelor vii și se referă la totalitatea condițiilor și elementelor naturale de pe Pământ precum atmosfera, temperatura, aerul, apa, solul, relieful, lumina, toate materiile organice si anorganice etc. , precum și celelalte ființe vii si lucruri

Managementul deșeurilor

Activitățile prin care se organizează prevenirea, colectarea, refolosirea, reciclarea, valorificarea și eliminarea tuturor categoriilor de deșeuri

Monument al naturii

Ariile naturale protejate cu o valoare unică, specii de plante sau animale sălbatice amenințate cu dispariția, arbori seculari, asociații floristice sau faunistice, fenomene geologice, formaţiuni şi structuri geologice de interes ştiinţific sau peisagistic

Încălzire globală

Fenomenul de creştere continuă a temperaturii la nivelul suprafeţei terestre

Introducere pe piaţa naţională a unui produs

Furnizarea de către o persoana juridică cu sediul în România pentru prima oară, a unui produs pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa naţională în cursul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit

Impact asupra mediului

Orice schimbare adusă mediului, benefică sau dăunătoare, care rezultă total sau parțial din aspectele de mediu ale organizației

Imisie

Eliberarea în atmosferă si transferul unui poluant în mediul înconjurător

Hazard

Eveniment amenințător sau probabilitatea de apariție într-o regiune a unui fenomen natural cu potențial distructiv (pagube materiale, daune aduse mediului înconjurător, victime umane)

Garda Nationala de Mediu (GNM)

Agenție guvernamentală aflată în subordinea Ministerului Mediului, instituție publică de inspecție și control al activităților cu impact asupra mediului înconjurător cu atribuții de sancționare și suspendare a activității

Green job

Loc de muncă în agricultură, producție, cercetare și dezvoltare, administrație și prestări servicii care contribuie la menținerea si restaurarea calității mediului

Green economy

Model de economie bazat pe principii de respectare a mediului, având ca scop îmbunătățirea calității vieții

Gestionarea deșeurilor

Colectarea, transportul, tratarea, reciclarea,valorificarea și depozitarea deșeurilor, având ca scop economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea lor

Gaze de eșapament

Substanțe gazoase (ex. monoxid de carbon) produse în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere internă și răspândite în aer care au un impact negativ asupra mediului

Formular de încărcare descărcare deșeuri nepericuloase

Formular tipizat, cu regim special pe baza căruia se controlează transportul deșeurilor nepericuloase destinate operațiilor de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare și întocmit de către generator și semnat de către transportator și destinatarul deșeurilor.

Etichetă ecologica (Ecolabel)

Marcă europeană de certificare de mediu pentru produse și servicii, care se eliberează acelor produse și servicii care respectă criterii ecologice stabilite la nivel european

Emisii fugitive

Emisii nedirijate, eliberate în mediu prin ferestre, uși, sisteme de ventilare sau deschidere etc.

Emisii

Poluanți evacuați în mediu, inclusiv zgomote, vibrații, radiații electromagnetice și ionizante, care se manifestă și se măsoară la locul de plecare din sursă

Eficiență ecologică

Concept complex care caracterizează bunurile și serviciile apte să contribuie în mod competitiv la calitatea vieții, minimizând degradarea mediului și utilizarea resurselor de-a lungul ciclului de viață

Evidența gestiunii deșeurilor

Deținerea de către operatorii economici a unei situații privind cantitatea, modul de stocare temporară, transport, valorificare/eliminare a deșeurilor generate

Evidența substanțelor periculoase

Deținerea de către operatorii economici a unei situații privind cantitatea, caracteristicile, mijloacele de asigurare a substanţelor şi preparatelor periculoase gestionate, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora

Dezechilibru ecologic

Absența unor relații funcționale normale între elementele unui ecosistem

Deținător de deșeuri

Producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora

Deşeuri periculoase

Deșeuri periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător (deșeuri toxice, inflamabile, infecțioase etc.)

Deșeuri menajere

Deșeuri provenite din activitățile casnice și de consum

Deșeuri industriale

Deșeuri ce rezultă dintr-o activitate industrială

Deșeuri de producție

Deșeuri rezultate în urma unor procese tehnologice

Deseu reciclabil

Deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri

Deșeuri

Resturi materiale rezultate din procese tehnologice sau casnice, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca

Depozit de deșeuri

Amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran

DEEE (deseuri de echipamente electrice si electronice)

Orice echipament electric sau electronic uzat, pe care deținătorul are obligația să îl arunce, conform prevederilor legale

Cost de mediu

Cost legat de epuizarea și degradarea resurselor naturale, cauzate de o activitate specifică

Compost

Prin procesul numit compostare se transformă deșeurile organice (resturi menajere biodegradabile, resturi vegetale sau animale) într-un compost bogat în substanțe nutritive care se poate folosi ca folosit ca îngrășământ natural

Colectare selectivă

Colectarea prin care fiecare tip de deșeu este păstrat separat în funcție de tipul și natura sa, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora

Certificat de emisii de gaze cu efect de seră

Titlul care conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită

Casa Verde

Program guvernamental privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire care urmărește îmbunătățirea calității aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră

Consultanță de mediu

Soluționarea problemelor legate de felul în care anumite firme din domeniul industrial pot afecta mediul de către experți în domeniul protecției mediului, care au capacitatea de a preveni apariția problemelor de mediu și pot oferi soluții pentru dificultățile apărute pe parcursul dezvoltării unei firme

Colector de deșeuri

Agentul economic sau firma autorizată responsabilă cu strângerea deșeurilor, dar și cu stocarea preliminară în vederea transportării la o stație de tratare și către reciclatori

Cod deșeuri

Cod format din 6 cifre, prin care sunt definite în mod individual toate tipurile de deşeuri generate de agenții economici

CITES (Convenția privind Comerțul Internațional cu Specii ale Faunei și Florei Sălbatice)

Acord internațional între guverne al cărui scop este de a se asigura că comerțul internațional cu specimene de animale și plante sălbatice nu amenință supraviețuirea lor

Catastrofă ecologică

Eveniment negativ de mari proporții, cu urmări dezastruoase, ce are ca rezultat o scădere a calității și diversității biosferice, declanșat de cauze de origine naturală și/sau antropică

Biolichide

Combustibilii lichizi produși din biomasă și utilizați în scopuri energetice altele decât pentru transport, inclusiv pentru producerea de energie electrică și de energie destinată încălzirii și răcirii

Biocarburanți

Combustibili lichizi sau gazoși pentru transport, produși din biomasă

BAT (best available technology = cele mai bune tehnologii disponibile)

Cea mai eficientă şi avansată tehnologie disponibilă la nivel industrial capabilă să garanteze în totalitate un nivel ridicat de protecţie a mediului

Broker

- Orice întreprindere/operator economic care se ocupă de valorificarea sau eliminarea deșeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia deșeurilor

Biosistem

Grup de indivizi din specii diferite care conviețuiesc

Biomasă

Fracțiunea biodegradabilă din produse, deșeuri si reziduuri de origine biologica provenite din agricultură (inclusiv substanțele de origine vegetală și animală), silvicultura și industriile asociate, inclusiv pescuit și acvacultură, precum și fracțiunea biodegradabilă din deșeurile industriale și municipale

Biodiversitate

Cuprinde varietatea speciilor și a unor multitudini de ecosisteme care constituie viața pe pământ.

Biodegradabil

Un material biodegradabil poate fi descompus de către bacterii sau prin mijloace biologice; majoritatea reziduurilor organice (hârtie, articole de lână, piele, lemn) sunt biodegradabile, în vreme ce majoritatea materialelor plastice nu sunt biodegradabile

Biodegradare

Proces de descompunere, prin care sistemele vii transformă substanțele chimice în compuși mai puțin nocivi pentru mediu

Bilanţ de mediu

Document în care sunt înscrise rezultatele analizei tehnice a cauzelor și consecințelor poluării asupra mediului generată de activitățile desfășurate in cadrul amplasamentului studiat

Aviz și autorizație de gospodărirea apelor

Actul administrativ care condiționează din punct de vedere tehnic si juridic execuția proiectelor care urmează a fi construite pe ape sau care au legatură cu apele

Aviz de mediu

Actul administrativ de autoritățile competente care confirmă respectarea aspectelor privind protecția mediului în cadrul unei activități.

Autorizație de mediu

Act eliberat de autoritățile competente pentru protecția mediului și prin care sunt stabilite condițiile de funcționarea a unei activități.

Autorizație integrata de mediu

Autorizație de mediu cu informarea prealabilă a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului